REGULAMIN KONKURSU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs “Kabe – King Kong Premium Mystery Box Rare Item” z dnia 15.04.2022 (dalej „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest QueQuality Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zimnicach Wielkich (46-061) przy ul. Opolskiej 62, NIP 1990113872 , (dalej „Organizator”).
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 15 kwietnia 2022 r. od momentu pojawienia się wpisu konkursowego (dalej: “Wpis Konkursowy”), do 30 czerwca 2022 r. do godziny 23:59.
6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem witryny internetowej QueShop.pl / www.nastepnaplyta.to oraz skrzynki mailowej konkurs@nastepnaplyta.to .

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3. Zadanie Konkursowe

1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy zamówić preorder albumu w wersji Premium na queshop.pl/king-kong, wysłać numer zamówienia mailowo na adres skrzynki konkurs@nastepnaplyta.to wraz z treścią zgłoszenia konkursowego, odpowiadając kreatywnie na pytanie “następna płyta to?”.
2. Zgłoszenia będą oceniane pod względem wykonania wszystkich zadań, podanych w regulaminie (dalej: Praca Konkursowa).
3. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 2 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany wpis Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureata.
4. Laureat wyłoniony spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany wpis Konkursowy zostanie ogłoszony w terminie do 14 dni od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych (po jednej pracy dla każdego zakupu) , jednakże Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.
6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia.
7. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez QueQuality Sp. z o.o.
8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania wiadomości pod wpisem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem Konkursu.
10. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszył Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano nagrodę (dalej: “Nagroda”) w postaci: rare item / mystery boxa zawierającego produkt premium o wartości zbliżonej do 30 000 zł.
2. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata, w terminie 14 dni od ogłoszenia listy laureatów, wiadomości mailowej na adres konkurs@nastepnaplyta.to do organizatora. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane laureata: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.
3. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy przez Organizatora w terminie do 21 dni od daty spełnienia przez Zwycięzcę wymogów formalnych wymienionych w § 4 pkt 2 powyżej.
4. Organizator informuje, że jeżeli na skutek nie podania przez Laureata danych, o których mowa w §4 pkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
6. Laureat ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe związane z wręczeniem mu nagrody w tym Konkursie jako płatnik podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursie.
7. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest QueQuality Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zimnicach Wielkich (46-061) przy ul. Opolska 62, NIP 1990113872.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
3. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i Koordynatora oraz na stronie: http://nastepnaplyta.to/konkurs-rare-item-regulamin
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.

Enquire now